NERO

Europska unija
Zajedno do fondova EU
 

U tijeku je provedba projekta "NERO – Neurokirurški robot"

Tvrtka INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. je 01. listopada 2017. godine započela s provedbom projekta “NERO – Neurokirurški robot“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Nositelj projekta:    INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Partneri na projektu: Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
Klinička bolnica Dubrava
Ukupna vrijednost projekta: 20.986.521,54 kn
Ukupni prihvatljivi troškovi: 20.330.446,98 kn
EU udio u financiranju projekta:  15.486.641,92 kn
Razdoblje provedbe: 01. listopada 2017. – 30. rujna 2021.
Voditelj projekta i kontakt osoba:  Sandra Perica Cvjetko, Voditelj odjela za robotiku

Projekt čine sljedeći elementi ulaganja:

 1. Industrijsko istraživanje za potrebe razvoja robotskoga sustava NERO;
 2. Eksperimentalni razvoj robotskog sustava NERO;
 3. Promidžba i vidljivost;
 4. Upravljanje projektom i administracija;

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta jest razviti inovativni robotski sustav NERO za izvođenje neurokirurških zahvata.

Opći cilj projekta je ostvariti doprinos porastu inovacijske konkurentnosti hrvatske robotike i razvoju medicinske tehnologije na globalnoj razini.

Uspješnom provedbom projekta omogućit će se postizanje sljedećih rezultata:

 • R1 Demonstriran tehnološki koncept u laboratorijskom okruženju
 • R2 Prototipiziran robotski sustav NERO spreman za komercijalnu primjenu
 • R3 Rezultati istraživanja i razvoja diseminirani i predstavljeni poslovnoj, znanstvenoj te široj zainteresiranoj javnosti

Projektom se izravno doprinosi razvoju potpornih tehnologija i procesa u robotici te informacijsko-komunikacijskim tehnologijama putem procesne i ugradbene računalne automatizacije i upravljačkih procesa robotskog sustava NERO. Slijedom navedenog, razvojem ICT tehnologija, projekt će imati multi-sektorski učinak na nacionalnu ekonomiju i na tematski prioritetno područje Zdravlje i kvaliteta života.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 
Više informacija na:
 
www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01%20OPKK%202014-2020%20hrv%2027112014.pdf
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

OBAVIJEST O NABAVI

Postupak nabave sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NoJN), trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, referentna oznaka: KK.01.2.1.01.

Datum objave: 26.09.2017.
Broj nabave: 01/2017

Naziv i adresa naručitelja

Naziv naručitelja INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.
Sjedište Dolenica 28, 10250 Zagreb
OIB 69707113052

Kontakt podaci

Sandra Perica Cvjetko
Telefon: +385 91 6171 301
Adresa elektroničke pošte: sandra.perica.cvjetko@inetec.hr

Osnovne informacije o tehničkim pojedinostima predmeta nabave

Predmet nabave su savjetodavne usluge za upravljanje projektom i provedbu postupaka nabave za potrebe projekta. Predmet nabave nije podijeljen u grupe te ponuditelj mora dostaviti ponudu za cjelokupni predmet nabave.

Vrsta javnog nadmetanja: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

Rok za dostavu ponuda: 16.10.2017. u 16,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

Elektronička adresa / mjesto na kojem su dostupne dodatne informacije / dokumentacija

Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici naručitelja: http://www.inetec.hr/eu-rd-projects/nero/

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-maila: sandra.perica.cvjetko@inetec.hr

Dokumentacija

 • Obavijest o nabavi
 • Dokumentacija za nadmetanje

Rok za dostavu ponuda je istekao 16.10.2017.

Ako imate problema s preuzimanjem dokumentacije molimo da nas kontaktirate na broj telefona +385 91 6171 325

  Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke INETEC-Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o.

  Related articles

  30 Years of technological excellence

  We have gained international acclaim for developing technologies for nuclear power plant examination and repair, inspection and repair services, as well as various engineering studies that we conduct as our regular scope of activities.

  • 0+ client services
  • 0% export services
  • 0% represented worldwide